Czym są fundusze inwestycyjne ?

Czym są fundusze inwestycyjne ?

Lokowanie środków w funduszach inwestycyjnych to jedna z form oszczędzania naszych zarobków. Obok odkładania pieniędzy na lokatach czy też inwestycji w ziemię i nieruchomości równie popularne jest inwestowanie w funduszach inwestycyjnych. Staje się ono szczególnie ciekawym sposobem na zysk w czasach niskich stóp procentowych, które sprowadzają lokaty bankowe do nieatrakcyjnych poziomów zyskowności.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych jest to w odróżnieniu od samodzielnego inwestowania forma zbiorowego działania na giełdzie. Nawet niewielkie wpłaty poszczególnych uczestników funduszu tworzą znaczny kapitał, który umożliwia korzystne inwestycje dające szanse na większe zyski niż lokata bankowa.

Ciężar odpowiedzialności za lokowanie pieniędzy ponoszą zarządzający funduszem. Lokują oni powierzone im środki w różne instrumenty finansowe dostępne na rynku. Występują różne typy funduszy, ze względu na typy inwestycji czyli akcje lub w papiery dłużne np. obligacje i bony skarbowe.

Ten sposób inwestowania jest szczególne ułatwieniem dla osób mało obeznanych w giełdzie. Jest on o wiele bezpieczniejszy dla niedoświadczonych graczy giełdowych. Wybierając dowolny fundusz zagwarantowane mamy: usługi doświadczonych specjalistów, dywersyfikację portfela, efektywność inwestycji, płynność.

Nie trzeba posiadać znacznego majątku na uczestnictwo w funduszach. Często wystarczy pięćdziesiąt złotych by przystąpić do inwestowania. Wynika to z efektu skali, gdzie niskie poszczególne wpłaty składają się na znaczny kapitał.

Jednak przed podjęciem decyzji o wyborze funduszu warto zastanowić się i przejrzeć liczne ranking funduszy w internecie. Już po wybraniu najbardziej odpowiedniego dla nas funduszu, nie inwestujmy wszystkich środków tylko w niego. Warto zdywersyfikować swoje pieniądze na kilka różnych funduszy. Tym samym ograniczymy jeszcze bardziej ryzyko.

Kiedy już wpłacimy nasze pieniądze do funduszu są one przeliczane na tzw. jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne. Stanowią one podstawę prawną do uczestnictwa w dochodach wypracowanych przez fundusz.

W każdej chwili możemy żądać odkupienia ich przez fundusz po aktualnej  wycenie. Wyceny jednostek odbywają się codziennie na podstawie bieżących notowań instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela funduszu. Jak sami mamy sprawdzić aktualną wartość naszych środków ulokowanych w funduszu ? Wystarczy pomnożyć jednostki uczestnictwa przez liczbę posiadanych jednostek.