Fundusze Inwestycyjne w Polsce

Fundusze Inwestycyjne w Polsce www.i-krd.pl

Fundusze inwestycyjne w Polsce pojawiły się po przejściu do gospodarki rynkowej w 1990 roku. Mogą różnić się od siebie pod wieloma względami:
Uczestnictwo w funduszu – wyróżniamy tu fundusze otwarte (FIO), specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) jak i fundusze zamknięte (FIZ). Różnią się one ilością uczestników jak i sposobem zbierania środków do funduszu.

Zakres limitów inwestycyjnych – tu za najbardziej elastyczne uważa się fundusze zamknięte. A za te najmniej elastyczne ale za to też obarczone mniejszym ryzykiem fundusze otwarte. FIZ posiada większe spektrum inwestycyjne, jednak charakteryzuje się on mniejszą dostępnością oraz ograniczonymi możliwościami zakończenia inwestycji.

Fundusze Inwestycyjne Otwarte są najbardziej popularnym typem funduszy w Polsce, zarówno pod względem ilości uczestników jak i wartości zgromadzonych aktywów. Nie posiadają one ograniczeń pod względem ilości uczestników a więc także pod względem ilości jednostek uczestnictwa, dodatkowo zobowiązane są do odkupienia tych jednostek na każde żądanie uczestników funduszy.

Takie zapisy sprawiają, że muszą one lokować swe aktywa w instrumentach, które zapewnią szybką wymienność na gotówkę. Dodatkowo część aktywów pozostaje nieinwestowana jako rodzaj rezerwy na rzecz wypłat dla uczestników.

Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte mogą wprowadzić ograniczenia do liczby uczestników jak i do terminu odkupienia jednostek uczestnictwa. Przesunięcie tego terminu daje szersze spektrum możliwości inwestycyjnych. Jednak z drugiej strony zmniejsza ono płynność środków lokowanych w tych funduszach.

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte emitują certyfikaty inwestycyjne, których liczba może być zwiększona jedynie na drodze nowej emisji. Są one dopuszczone do publicznego obrotu.