Zarządzanie funduszem inwestycyjnym

Zarządzanie funduszem inwestycyjnym

Za zarządzanie funduszem inwestycyjnym odpowiada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Działa ono w formie spółki akcyjnej i jest jedynym podmiotem uprawnionym do tworzenia funduszy inwestycyjnych, zarządzania nimi oraz współpracowania z osobami trzecimi Zatrudnia ono w tym celu licencjonowanych doradców inwestycyjnych.

Zanim przystąpią oni do pracy są oni zobowiązani zdać egzamin z zakresu zarządzania aktywami finansowymi, nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Ich zadaniem jest zyskowne i bezpieczne inwestowanie powierzonych im środków funduszu.

TFI zakładane są głównie przez banki(krajowe i zagraniczne), firmy ubezpieczeniowe oraz zagraniczne instytucje. Jak widać podejmują się tego przedsiębiorstwa, które posiadają doświadczenie i wiedzę w zarządzaniu powierzonym im kapitałem.

Pomimo tego zarządzanie funduszami inwestycyjnymi jest ściśle kontrolowane i nadzorowane. Komisja Nadzoru Finansowego pilnuje bezpieczeństwa zainwestowanych przez nas pieniędzy.

To ona wydaje zgody na prowadzenie działalności przez fundusze, a także czuwa nad utrzymywaniem przez nich odpowiedniego poziomu kapitałów własnych. KNF pełni również funkcję kontrolną poprzez analizy sprawozdań i raportów przesyłanych przez TFI czy też dokonuje wizyt w siedzibach funduszy inwestycyjnych.

Towarzystwa pomimo zarządzania powierzonymi środkami nie mogą nimi dysponować bez żadnych ograniczeń. Wszystkie aktywa Funduszu Inwestycyjnego czyli: gotówka i nabyte instrumenty finansowe są ulokowane u depozytariusza.

Działa on niezależnie wobec TFI. Prowadzi on rejestr wszystkich aktywów TFI oraz kontroluje rozliczenia z indywidualnymi inwestorami. Sprawdza on również prawidłowość zarządzania funduszem jak i ustalania wyceny wartości aktywów netto funduszu.